ชื่อ - นามสกุล :นางรัตติยา เกิดสินธุ์
ตำแหน่ง :ทำหน้าที่แทน รองฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานหลักสูตร/หัวหน้าแผนก
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ทำหน้าที่แทน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :