ชื่อ - นามสกุล :นายนรินทร์ ครุฑอินทร์
ตำแหน่ง :ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :