ชื่อ - นามสกุล :นายศิริพงษ์ เล่งฮ้อ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :